Zapisnik rednega občnega zbora Joga Združenja Slovenije 4. 9. 2015

Zapisnik rednega občnega zbora Joga Združenja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Združenje), ki je potekal dne 4. 9. 2015 s pričetkom ob 17. uri v prostorih Agniyoga centra na Beethovnovi 7 v Ljubljani

Prisotni člani:  Daša Lakner, Robert Hönn, Alenka Košorok Humar, Primož Kastelic, Peter Marinič, Nataša Petavs, Nataša Rhind-Tutt, Petra Smolnikar, Mateja Šetina, Matjaž Mulec, Katja Mlakar po pooblaščencu Matjažu Mulecu, Nataša Peunik, Veronika Bavc Jager in Ida Mlakar.

Zbrali smo se na rednem občnem zboru ob uri, ki je bila določena v pravočasno poslanih vabilih. Ob 17. uri je bilo prisotnih 14 članov od 73 članov Združenja. Zato smo v skladu s četrtim odstavkom 15. člena statuta Združenja naš zbor odložili za 15 minut in ugotovili sklepčnost. Občni zbor otvori in vodi predsednica Združenja Daša Lakner v skladu s 17. členom statuta.

Povzetek dogajanja

Dnevni red

  1. Poročilo o dosedanjem delu
    • 1A. Kaj vse smo naredili
    • 1B. Mednarodni dan joge
  2. Nadaljnji koraki

 

Uvodoma predsednica Združenja Daša Lakner predstavi dnevni red, predlaga za zapisnikarico Alenko Košorok Humar in predstavi prisotne oziroma se le-ti sami predstavijo. Prebere tudi nekaj podpornih pisem članov in nečlanov Združenja (pismo Anje Brenko, Bernarda Cvetka in pismo Tine Košir Mazi).

SKLEP (soglasno sprejet): Zapisnik današnjega občnega zbora piše Alenka Košorok Humar.

 

Ad 1A. Poročilo o sedanjem delu

Predsednica  poroča, da je po današnjih podatkih naše Združenje sestavljeno že iz 73 članov, ki delujejo na 28. različnih lokacijah v Sloveniji in 2 v tujini.

Poda tudi poročilo o tem, kaj vse smo naredili od ustanovitve Združenja dalje. (spletna stran, jasno definiranje in uveljavljanje standardov tako za učitelje joge kot posamezne joga šole, znižanje bančnih stroškov.. itd). Povezovali smo se zelo plodno in redno  na  neformalni ravni tudi z drugimi nosilci joge v Slovenji v okviru peticije Joga ni šport (peticija je objavljena na spletni strani).

Predsednica poroča tudi  glede sedanjega statusa učitelja joge v Sloveniji in s tem v zvezi dveh neformalnih  sestankih s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ), Komisijo za pravne akte pri Strokovnemu svetu MIZŠ, in sicer dne 3.6.2015 in 18.8.2015. Na obeh sestankih, prvega sta se s strani Združenja udeležili Daša Lakner in Alenka Košorok Humar, drugega pa poleg njiju še Nataša  Petavs, smo drugi strani predstavili vsebinsko zakaj menimo, da joga ni šport, da je joga več kot gibanje (rekreacija) in združuje telo, um in dušo, da je ni moč uvrstiti le pod izobraževanje ali celo kulturo, ter da obstaja veliko vrst joge, zato bi jo težko dali na skupni imenovalec in uvrstili v skupni »paket«. Program, ki ga je kot športni program pri MIZŠ vložila Zveza joga društev Slovenije  (JVŽ) je lahko le program stila Joga v vsakdanjem življenju in ni program ostalih zvrsti joge v Sloveniji.

Vsi prisotni so soglasni, da neka minimalna regulacija na področju joge (učitelj joge in njegov status)  mora biti. Kdo lahko uči jogo v Sloveniji in kakšni morajo biti standardi za jogijske šole. To smo na nivoju našega Združenja postavili in to velja. Kot je bilo s strani države oziroma MIZŠ na sestankih izpostavljeno, je tudi dejstvo, da bo najverjetneje neka minimalna regulativa s strani države uveljavljena, ker mora država regulirati dejavnosti tudi na področju športne rekreacije zaradi varstva državljanov oziroma uporabnikov.

SKLEP (soglasno sprejet): Poročilo predsednice in Izvršnega odbora se sprejme in člani podpirajo njihovo preteklo in bodoče delovanje v začrtani smeri, kot je bilo obravnavano in potrjeno  na občnem zboru.

 

Ad 1B. Mednarodni dan joge

Predsednica poroča o vseh aktivnostih v zvezi z Mednarodnem dnevom  joge 2015 in novih izzivih za leto 2016. Sodelovali smo na nekaterih lokacijah po Sloveniji, posebej se izpostavi Ljubljana, Celje, Maribor in Bled.

Po ustvarjalni debati sprejmemo

SKLEP (soglasno sprejet): Naše Združenje bo tudi v letu 2016 po svojih močeh plodno sodelovalo na Mednarodnem dnevu Joge. Za našega zastopnika se določi Matjaž Mulec.

 

Ad 2. Nadaljnji koraki pri urejanju statusa učitelja joge

Predsednica in člani Izvršilnega odbora podajo poročilo o pravnih podlagah statusa jogijskega učitelja in šol danes glede na obstoječo zakonodajo. Podajo tudi poročilo o komunikaciji  in sestankih z drugimi nosilci joge v Sloveniji (Aleš Jazbec – Iyengar studio, Sneža Vidovič in Blaž Jarc – Sadhana,  Swamija Manjula in Janez Hiti – Tara joga center, Kaja Kastner -Ajurjoga) in projekt – idejo o ustanovitvi skupne jogijske Zveze Slovenije. Vsem prisotnim se projekt ustanovitve Zveze v tem trenutke ne zdi smotrn, saj razlog in smisel take institucije kot zelo množične (73 članov ta trenutek) uresničuje Združenje kot demokratična in avtonomna entiteta oziroma pravna oseba.

Ta trenutek zato ni nobene potrebe po ustanavljanju združenja nad Združenjem.

Glede na obstoječo zakonodajo in status osnutka Zakona  o športu (vrnjen v proceduro čisto na začetek) ter prehodno obdobje (do maja 2017) ter  nastalo situacijo, ko  tudi država oziroma MIZŠ  še vedno ne ve kako bo rešilo nastalo situacijo, zato se utemeljeno smatra, da se nič ne mudi glede naše uvrstitve ali ne-uvrstitve (smo pa  strokovni sogovornik Ministrstvu), ter zagovarjamo stališče, da joga ni šport. V primeru, da obvlada stališče, da joga vseeno ostane šport, bomo znali tudi v taki situaciji zaščititi interese naših članov.

Se pa vsi prisotni strinjajo, da je področje joge v Sloveniji neurejeno in da lahko jogo uči pravzaprav vsak, tudi nekdo, ki nima formalne izobrazbe za učitelja joge. Tako stanje ni v redu tudi iz stališča varnosti naših učencev. Neka minimalna regulacija na tem področju je potrebna.  Ne smemo se spraševati le kaj joga je in kaj joga ni, temveč predvsem kako želimo, da se joga v prihodnje razvija. Naj bo to naša pot in naša vizija dolgoročno.

SKLEP (soglasno sprejet): Združenje ne stopi v združevanje v morebitno Zvezo.  V nadaljnje pa še naprej aktivno neformalno sodeluje z vsemi kredibilnimi deležniki  na področju joge za dobrobit statusa joge in joga učitelja v Sloveniji (in tujini).  Občni zbor pooblašča Izvršni odbor, da v skladu s svojimi pristojnostmi po statutu ukrepa in nadaljuje svoje delo v začrtani dosedanji smeri.

Zaključeno: 19.00. Zapisnik zapisala: Alenka Košorok Humar